Tel

0641409920

Email

info@solexverhuurlangenboom.nl

Openingstijden

Ma-Zo: 10:00 - 18:00

20200521_163456

Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.

Algemene voorwaarden Solex Verhuur Langeboom. (Solexvehuurlangenboom.nl is onderdeel van MVPmedia).

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solex Verhuur Langenboom wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solex Verhuur Langenboom voldoen. De solexen zij wa verzekerend met een eigen risico bij een schuldschade bedraagt € 175,= per gebeurtenis en dient door de huurder na het voorval bij inlevering aan de verhuurder te worden voldaan respectievelijk vindt verrekening van de waarborgsom plaats. Het bedrag van cascoschade aan de Solex zal na expertise aan de huurder in rekening worden gebracht.

b. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. AM,A of B

Artikel 3
Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 4

Solex Verhuur Langenboom is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solex Verhuur Langenboom op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Solex Verhuur Langenboom is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de solex €1100, daar deze door Solex Verhuur Langenboom niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 7
De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken en de verkeersregels te respecteren. Het is niet toegestaan met de Solexen met twee of meerdere Solexen naast elkaar te rijden.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 10
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. Alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden tijdens de huurperiode te nuttigen.
  2. De trottoirbanden op en af te rijden.
  3. Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  4. Een of meerdere personen te vervoeren.
  5. Langdurig stilstaan met een draaiende motor, hierdoor verbranden de banden; dit valt
    onder het eigenrisico
  6. Het rijden op zand en grindpaden als mede stilte gebieden

Artikel 11
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Solex Verhuur Langenboom is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12
Bij reservering dient 10% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt op rekeningnummer: Nl59ABNA0442035748. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 4 weken voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden. Bij reserveringen binnen 4 weken moet het bedrag van de overeenkomst geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening overeenkomst.

Artikel 13
Bij annulering brengen wij 10% van de huursom in rekening plus administratiekosten. Bij
annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Artikel 14
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

De huurder verklaard dat hij of zij in het bezit is van AM, A Of B en akkoord gaat met de voorwaarden.

Artikel 15

Op zowel de huurovereenkomst als deze Algemene huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen over de uitleg/of naar aanleiding van deze overeenkomst en Algemene huurvoorwaarden worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

 

Your compare list

Compare
Alles verwijderen
Vergelijken
0
Open chat
1
Hulp nodig?
Hoi kunnen we je helpen?